ŠĻą”±į>ž’  ¢ž’’’žŸ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Įq`šæR¤bjbjqPqP4“::iE’’’’’’¤.......Bj,j,j,j,$Ž,TBqO2ī,ī,ī,ī,ī,ī,ī,ī,œNžNžNžNžNžNžN$£Ph ShĀNi.ī,ī,ī,ī,ī,ĀN..ī,ī,+Oš1š1š1ī,¾.ī,.ī,œNš1ī,œNš1š16¼ ¾ D F z|(*fh–ĄĀśŅŌ*, ¢¦Øŗ¼~¼¾r't'“'@)B)b)d)”)Ž-ŗ-&0n0Ę3Č3 4d8n8p8 8¢8öļįŻŅŻŅŻŅŻŅĢŻĢŻŅĢŻæĢøĢŅŻŅŻæĢŅŻĢŅŻ­ĢŻ­Ģ¢ĢŻĢŻĢŻ­ĢŻž˜Ģ’ hÖ2ņ0J ht?0Jht?ht?ht?CJ aJ ht?hĒ*CJ aJ ht?5>*ht?ht?5>*4<>˜ųh”LhŠĄĀŅŌ ¢ģģÜĒ««ĒÜÜÜÜÜÜÜܖ & F ĘŠ„›ž„^„›ž`„gdĒ%F&¶',(b)d)–)Ž-&0 4f8h8j8l8n8p8ļŚŚŚŚŚŚÅļļļļļļļļļļļļļ & F ĘŠ„›ž„^„›ž`„gdt? & F ĘŠ„˜ž„^„˜ž`„gdt?„›ž¤¤[$\$^„›žgdt?p8¢8Ŗ869Ī90:Œ;p=6>Č>x?l@ĘA¬CEEļļŚ¾¾¾¾¾¾¾¾¢¢„„›ž^„›žgdĄ½ & F ĘŠ„›ž„^„›ž`„gdĄ½ & F ĘŠ„˜ž„¤d¤d[$\$^„˜ž`„gdÖ2ņ & F ĘŠ„˜ž„¤d¤d[$\$^„˜ž`„gdt? & F ĘŠ„˜ž„^„˜ž`„gdÖ2ņ„›ž¤¤[$\$^„›žgdÖ2ņ¢8Ø8Ŗ8f9Ģ9,:.:>4>Č>v?–?¾? @ @j@œA°AčDźDEEE¤G¦GīGšGņGKK€L^āaäa bf$fŹfĢf g gījšjBkDkÄkĘkųlĢnĪnŠnźoģo²p“p q qZs\sTtVtóčäąäąäąäąäÜäŃĖäÜäŃĖæ“ä“Ė® ä“äžäŃĖäšäšĖ“äŃĖ“Ė“äšä“Ė“ä“Ė“ä“Ė“hĄ½UhĄ½hĄ½5CJ \aJ hĄ½0JhĄ½hĄ½CJ aJ hĄ½hĒiBkDkÄkĘkĪnŠnźoģo²p“p q qĀqļļļļļļļßļļļļļļļļļļļßßļļļ„˜ž¤¤[$\$^„˜žgdĄ½„›ž¤¤[$\$^„›žgdĄ½piej ulokowa j w centralnej cz[ci sufitu, np. w przedpokoju. Nie zaleca si monta|u detektorów dymu na suficie w kuchni (mog pojawi si faBszywe alarmy spowodowane obecno[ci pary wodnej), w pobli|u okien i klimatyzatorów (zaburzaj przepByw powietrza), Bazience (ze wzgldu na du| wilgotno[ powietrza) oraz w miejscach podatnych na brud i kurz (mog powodowa zakBócenia dziaBania czujki). Pamitaj te| o niezbdnych czynno[ciach konserwacyjnych, np. czyszczeniu czujki, wymianie baterii. Po co Ci czujnik tlenku wgla? Wykrywa ona ju| minimalne, a nadal bezpieczne dla |ycia st|enie tlenku wgla (czadu) w powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez gBo[ny alarm i migoczc czerwon diod. Dziki temu masz czas, by zapobiec zatruciu czadem, zwanym potocznie cichym zabójc . Rozwa| zamontowanie takiej czujki w pomieszczeniu, w którym znajduje si kominek, w sypialni [picych trudno obudzi..., a tak|e w pobli|u podgrzewacza gazowego, tzw. junkersa. Pamitaj o konieczno[ci wBa[ciwego u|ytkowania czujki tlenku wgla tylko sprawna i odpowiednio konserwowana skutecznie ostrze|e Ci przed cichym zabójc . Przed czym chroni czujka gazu? Je|eli w Twoim mieszkaniu, np. w kotBowni lub Bazience, znajduje si instalacja gazowa, zastanów si nad zamontowaniem czujki gazu ziemnego. W przypadku rozszczelnienia si instalacji, zasygnalizuje Ci pojawienie si w Twoim mieszkaniu palnej mieszaniny gazów (gro|cej wybuchem). Wszystkie opisane czujki ostrzeg Ci o niebezpieczeDstwie, pozwalajc na odpowiedni reakcj: ewakuacj, powiadomienie sBu|b ratowniczych oraz ewentualnie samodzielne gaszenie po|aru lub przewietrzenie pomieszczeD. Ga[nica zanim przyjedzie stra| po|arna Wyposa| swoje mieszkanie w ga[nic bdziesz bezpieczniejszy! Prawo nie nakazuje posiadania ga[nicy w mieszkaniu, ale dbajc o wBasne bezpieczeDstwo, warto j mie. WBa[ciwie u|yta, skutecznie ugasi po|ar w zarodku. Zadbaj o to, by Twoja ga[nica zawsze byBa sprawna. Nie rzadziej ni| raz na rok zle profesjonalistom jej przegld i konserwacj. Wszystkie czynno[ci konserwacyjne musz by potwierdzone indywidualn cech aktualizacji tzw. kontrolk. Obiekty u|yteczno[ci publicznej, produkcyjne i magazynowe oraz inwentarskie zgodnie z przepisami prawa musz by wyposa|one m.in. w ga[nice. Za wyposa|enie i rozmieszczenie ga[nic odpowiadaj wBa[ciciele, zarzdcy lub u|ytkownicy obiektów. W jaki sposób dobra i rozmie[ci ga[nice? Obiekt powinien by wyposa|ony w ga[nice dostosowane do gaszenia okre[lonych grup po|arów: A po|ary materiaBów staBych zwykle pochodzenia organicznego, B po|ary cieczy i ciaB staBych topicych si, C po|ary gazów, D po|ary metali, F po|ary tBuszczów i oleju w urzdzeniach kuchennych. Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej wybierz ga[nic oznaczon symbolami ABC, a do kuchni - ga[nic oznaczon symbolem F. Przy ich rozmieszczaniu powinny by speBnione nastpujce warunki: ka|dy z mieszkaDców domu powinien wiedzie gdzie jest ga[nica, do ga[nicy powinien by zapewniony swobodny dostp. Jak prawidBowo u|ywa ga[nic? Ga[nice proszkowe X (staBoci[nieniowe z manometrem) Zdejmij ga[nic z wieszaka i zbli| si do zródBa ognia Wycignij zawleczk zabezpieczajc Skieruj dysz w|a na zródBo ognia Naci[nij dzwigni i rozpocznij gaszenie Ga[nice proszkowe Z (zmiennoci[nieniowe bez manometru) Zdejmij ga[nic z wieszaka i zbli| si do zródBa ognia. Wycignij zawleczk zabezpieczajc. Naci[nij dzwigni, przebijajc nabój i zwolnij nacisk. Odczekaj 3-5 sekund. Skieruj dysz w|a na zródBo ognia. Naci[nij dzwigni i rozpocznij gaszenie. U|ywaj ga[nicy w pozycji pionowej, zaworem do góry. Gaszc po|ar na wolnym powietrzu, skieruj dysz ga[nicy zgodnie z kierunkiem wiatru. Ka|da ga[nica ma instrukcj u|ycia. Zapoznaj si z ni! {eby czad nie zaprowadziB Ci na drugi [wiat& Czad nie zobaczysz& nie poczujesz& niewielka dawka mo|e zabi& Skd si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek wgla, czyli czad, powstaje podczas procesu niepeBnego spalania materiaBów palnych, w tym paliw, który zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczajcej atmosferze. NiebezpieczeDstwo zaczadzenia wynika z faktu, |e tlenek wgla: jest gazem niewyczuwalnym przez zmysBy czBowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostp tlenu do organizmu zajmuje jego miejsce w czerwonych ciaBkach krwi, powodujc przy dBugotrwaBym nara|eniu (w wikszych dawkach) [mier przez uduszenie. Co jest gBówn przyczyn zaczadzeD? GBównym zródBem zatru w budynkach mieszkalnych jest niesprawno[ przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe dziaBanie wspomnianych przewodów mo|e wynika z ich nieszczelno[ci, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz czsto niedostosowania systemu wentylacji do stopnia szczelno[ci stosowanych okien i drzwi (szczególnie po wymianie okien i drzwi z starych na nowe). Mo|e to prowadzi do niedro|no[ci przewodów, braku cigu, a nawet do powstawania zjawiska cigu wstecznego, polegajcego na tym, |e dym zamiast wydostawa si przewodem kominowym na zewntrz cofa si do pomieszczenia. Prawo budowlane zobowizuje zarzdców oraz wBa[cicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku. Zaprzyjaznij si z kominiarzem, mo|e uratowa ci |ycie! Jak unikn zaczadzenia? Nie bagatelizuj nastpujcych objawów: duszno[ci, bólów i zawrotów gBowy, nudno[ci, wymiotów, oszoBomienia, osBabienia, przy[pieszenia czynno[ci serca i oddychania, poniewa| mog by sygnaBem, |e ulegasz zatruciu czadem. Natychmiast przewietrz mieszkanie, w którym si znajdujesz, wyjdz na zewntrz, zadbaj o bezpieczeDstwo swojej rodziny, wezwij stra| po|arn i zasignij porady lekarskiej. Przeprowadzaj kontrole techniczne, w tym sprawdzaj szczelno[ przewodów kominowych, systematycznie je oczyszczaj i sprawdzaj cig powietrza. Piece i podgrzewacze wody, zwBaszcza gazowe, w których odbywa si proces spalania, u|ytkuj zgodnie z instrukcj producenta. W przypadku wymiany okien lub drzwi na nowe, sprawdz poprawno[ dziaBania wentylacji by mo|e konieczne bdzie usunicie uszczelki, zaBo|enie dodatkowego wywietrznika lub kratki wentylacyjnej. Nie mów, |e bdzie Ci wiaBo . Od prawidBowego cigu zale|y Twoje |ycie! Czsto powy|sze czynno[ci s niewystarczajce. Zastanów si& Otwarte lub rozszczelnione okno w czasie pracy, np. gazowego podgrzewacza wody, znaczco poprawia cig powietrza, a co za tym idzie produkty procesu spalania zostan wycignite na zewntrz. Taaaak, wiem! Bdzie Ci wiaBo & Systematycznie sprawdzaj cig powietrza, np. poprzez przyBo|enie kartki papieru do otworu lub kratki wentylacyjnej. Kartka powinna do nich przywrze. Czsto wietrz pomieszczenia, w których odbywa si proces spalania, a najlepiej rozszczelnij okna. W trosce o wBasne bezpieczeDstwo rozwa| zamontowanie w domu tak|e czujek dymu i gazu. Koszt wyposa|enia mieszkania w takie czujki jest niewspóBmiernie niski do korzy[ci, jakie daje ich zastosowanie. Pamitaj czujka mo|e uratowa Tobie i Twoim bliskim |ycie! Aby choinka si [wieciBa, a nie paliBa Zwita... czas przygotowaD, gorczkowych zakupów, sprztania i gotowania. W ferworze walki nietrudno o niedopatrzenie i nieostro|no[. Wiem, wiem! Brakuje Ci czasu na wiele spraw, lecz pamitaj o dopilnowaniu swoich maBych pociech, które w zamieszaniu mog zrobi co[ kompletnie nieprzewidywalnego. My[l za swoje dziecko! Postaraj si, by nie miaBo ono dostpu do gorcych garnków. Zajmij je strojeniem choinki, robieniem BaDcuchów z kolorowego papieru lub anioBków z masy solnej. {eby choinka nie stanowiBa zagro|enia po|arowego: ustaw j stabilnie z daleka od grzaBek, piecyków, termowentylatorów lub kominka strumieD ciepBa emitowany przez te urzdzenia nie mo|e by skierowany na choink, nie ustawiaj jej blisko firan i zasBon, pamitaj, |e nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy sztuczna obie Batwo si pal. O[wietlenie choinki: wybierz lampki [witeczne opatrzone znakiem CE, nie zakBadaj na choink lampek wBasnego wyrobu, nie wieszaj na choince zimnych ogni (zimne s tylko z nazwy) ani [wieczek pal si bardzo krótko, a stanowi du|e zagro|enie po|arowe. Zwieca: nie ustawiaj jej blisko choinki, firan, zasBon i innych palnych lub fruwajcych rzeczy, nie dopu[ do zapalenia si ozdób [wiecznika. O[wietlenie zewntrzne: kupuj lampki [witeczne, które s przeznaczone do u|ywania w warunkach zewntrznych, nie dopu[, by Bczenia kabli le|aBy w wodzie, [niegu lub bBocie. Zimne ognie: teoretycznie s bezpieczne, jednak wytwarzaj wysok temperatur i w sprzyjajcych warunkach mog wywoBa po|ar, nie zezwalaj swoim dzieciom na zabaw zimnymi ogniami bez nadzoru osoby dorosBej. A je[li choinka si zapaliBa? OdBcz ozdoby (lampki, [wiateBka) od instalacji elektrycznej. Polej choink wod lub u|yj ga[nicy. Po|ar si rozprzestrzenia? Wezwij stra| po|arn i ewakuuj si! Āq@r rÄrźrZs\sTtVtÜtZuvvjvŲv wfwźźźźźįŃŃĮ¬¬£ĮŽŽŽ & F ĘŠ„˜ž„^„˜ž`„gdĄ½„˜ž^„˜žgdĄ½ & F ĘŠ„˜ž„^„˜ž`„gdĄ½„˜ž¤¤[$\$^„˜žgdĄ½„›ž¤¤[$\$^„›žgdĄ½„›ž^„›žgdĄ½ & F ĘŠ„›ž„^„›ž`„gdĄ½VtĀuÄužuvvhv¶wøw&xzz${({*{,{˜{š{ö{ų{z|||ģ|ī|Āʀ ‚‚††Ģ‡Ī‡>ˆ@ˆrˆtˆ.Š0ŠĀ“Ņ“ę•ź•6–8–:–ü™ž™bšØœŖœ¬œŌœ¦žØžŖžøžüńėßŌėüŌėüŌüŠŌÉĆ·ėŌüńėŌüńėßŌüŌüŌüńėŌėŌüŠüŠüŠė°¢ü—ėü“—ėü“—ėhŁhŁhĒ~¼~r‚‚V„††>ˆ@ˆrˆtˆ„‹ļļßßßߏŹĮļļļļļļļß߬ & F ĘŠ„˜ž„^„˜ž`„gdĄ½„˜ž^„˜žgdĄ½ & F ĘŠ„˜ž„^„˜ž`„gdĄ½„˜ž¤¤[$\$^„˜žgdĄ½„›ž¤¤[$\$^„›žgdĄ½„‹žŒ–®ź‘“Ž“č•ź•dš¬›ü›ŖœÖœ6–ØžŗžnŸćććććććÓŹµ  ŹµµµŹµ & F ĘŠ„˜ž„^„˜ž`„gdŁ & F ĘŠ„›ž„^„›ž`„gdŁ„›ž^„›žgdŁ„˜ž¤d¤d[$\$^„˜žgdĄ½ & F ĘŠ„˜ž„¤d¤d[$\$^„˜ž`„gdĄ½øžČŸŹŸĢŸśŸ(”*”,”D”Ź¢Ģ¢Ī¢£Š£Ņ£N¤R¤üųķēüųķēüųķēüķēü hĒ5>r@A>A•A«AŪA B”BB÷B%C>C“CÕCćC$DTD¦DÅDEhEkE˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0 €€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0 €€˜ 0 €€˜0€€˜ 0 €€˜ 0 €€˜ 0 €€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€Ģü4J¦“ÅąįijŠŃQ S T b ū " æ Ž ß o # ‰ Š RŸ#Ū±²ĖĒ345678QU›ēĘød¼6ćÖ‹ŒŅÓųłŽ!!Q$¦&Å&Ę&ß'į(ā(")#)§*Ø*5+6+™+š+Å+Ę+!,`,,¢,µ,ķ,ī,j-k-®-ķ-@.A.u.¬.Š.ó.//T/Œ/±/č/ż/!0J0K0Ō0Õ0 1<1·1_2ž2ł2Č3I4k5H6`7z799 :;5<Ė</=r@A>A«AŪA BB÷B>C“CćC$DTD¦DÅDEhEkE˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0 €€€˜ 0 €€€˜ 0 €€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜0€€€˜0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€€˜ 0€€IČ00€IČ00€IČ00€IČ00€IČ00€IČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00ŒIČ00€Iˆ0•IČ00€IČ00€IČ00€0@¢8VtøžR¤'-TX¾p8EĀqfwš{„‹nŸR¤(*+,.SUVWYR¤)īń…‡Xm£„m"o"$ $į&ć&_'n'V.f.¼3Å3`;n;„;†;<<^<`<=(=kEž¬¬ĢÕü4:JQ¦Ŗāļ°» o t # $ ‰  Š Ł RXŸ©#)šųŅågoĻ%Š%®-³-ķ-ļ-ž2¢2ł2377\;n;g>k>r@w@AA>AFA«A²AŪAŽA BBB B÷BśB>CCC“C–CćCļC$D%DTDWDkE•Ģ4Jįżjt æ ß ²Ė8PQUż›¼uŠ½)š),µ,".?.¬.Š.ó./Œ/±/č/ż/©<Ė<?@r@–A«A•BB&C>CÖCćCkE 1:1;1<1µ1¶1ł2Ę3Ē3k5F6G6`7x7y7W8X8/=3>5>r@>A”A•A«A B“B”BB÷B$C%C>C“CŌCÕCćCTD„D¦DÅDhEkE ›l“ę`‡’’’’’’’’’&C¤‚Ž’’’’’’’’’®Vü’’’’’’’’’€^ōö®„-’’’’’’’’’k6i&ĢĢčÕ’’’’’’’’’Y,ź0Lī2’’’’’’’’’s97j’’’’’’’’’’³^€Q0Į\ˆ’’’’’’’’’Ŗ3÷`Ā—Œf’’’’’’’’’Ø‚aŒdxy’’’’’’’’’eøf*–¢­’’’’’’’’’„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJQJo(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJQJo(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJQJo(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJQJo(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJQJo(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJQJo(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJQJo(§š ›l³^€QØ‚aeøfs9€^ōŖ3÷`Y,ź0&Ck6i&’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’ KzĶåŁt?Ē°L°^’’Unknown’’’’’’’’’’’’Gī’:ąAxĄ ’Times New Roman5€Symbol3&ī ’:ąCxĄ ’Arial?5ī ’:ąCxĄ ’Courier New;€Wingdings"qˆšÄ©°āK'ŠāK'ź ;#~ź ;#~!š‰7““24FEFE 2ƒQšHP š’?ā¦D’’’’’’’’’’’’’’’’’’Ē?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZž’’’\]^_`abž’’’defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Œž’’’‘’“”•ž’’’—˜™š›œž’’’ż’’’ż’’’”ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF0Ą9v`IŅ£€Data ’’’’’’’’’’’’[1Table’’’’c«TWordDocument’’’’4“SummaryInformation(’’’’’’’’’’’’ŽDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’–CompObj’’’’’’’’’’’’z’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q